geokultura / geoculture

geokultura se rojeva skozi geomantično občutenje določenega prostora, kraja, pokrajine, prebivališča, delovnega/ustvarjalnega prostora, ki je vedno individualno. pri tem beseda prostor ne zaobjema zgolj utelešene razsežnosti fizično vidnega sveta, marveč prav tako njegove nevidne razsežnosti.

doživljanje in dialog s prostorom in njegovimi kvalitetami se godi skozi človekovo srce, preko katerega se ustvarja stik, sočutje in sodelovanje. če pristopim k prostoru kot takistemu zavestnemu živemu bitju narave, ki z mano gradi celoto, in ki se tako kot jaz spreminja, je pretočen in tudi morda na določenih točkah blokiran, z odprtim srcem, ozemljena, v svojem centru, spoštljivo in iskreno, s čim manj projekcij razuma, mi v ustvarjeni tišini in odprtosti prične govoriti tudi on sam.
njegov govor doživljam skozi podobe, barve, vonj, besede, zvoke, emocije in telesna fizična občutja.
doživljanje določenega prostora (kraja, pokrajine, odprtega in zaprtega prostora) je vedno sodelovanje med dvema ali več zavestnih bitij narave. prostor se človeku razkrije glede na njegovo lastno stanje telesa in duha, glede na njegovo pretočnost, ozemeljenost in osrediščenost, navzočnost, razpoloženje,odprtost zavesti in srca. kvaliteta prostora se razkriva z več aspektov, zgodovinskih časov, različnih frekvenc. s človekovo zavestno namero pa se odpre in spregovori prav tako v smeri notranjih vprašanj, na katere iskreno išče odgovore.
izkustva, ki mi jih podari prostor v določenem trenutku, so uglašena z mano v prav tistem času in prostoru. kot taka niso edina, ki jih prostor lahko podari. morda bo tebi, če obiščeš isti prostor, razkril še kakšnega svojih obrazov.

kot taka, geokultura govori o načinu bivanja, kjer je vsako bitje spoštovano v tem, kaj in kako je, kjer mu je dopuščena individualnost in lastna izbira kako-biti, ter kjer zavedanje o lastni odgovornosti kako-biti hkrati odpira zavedanje o že vedno aktivnem (zdaj ne več nezavednem) soustvarjanju celote sveta, katere neločljivi del vsako bitje že vedno je. geokultura je določeno mesto človekovega vstopa v okolni prostor in v samega vase; v način človekove kako-biti. nivo srčnosti dopusti zavedanje celote vsega kar je, skozi srce je mogoče začutiti se oz. biti del narave. z utišanjem racionalnega dela in pozornostjo skozi srce, se človek namesti v tišino in navzočnost, odpre vrata za tisto komunikacijo, ki jo narava lahko sliši in vidi. skozi srce človek postane viden za (neracionalno) naravo in okolni prostor.


kot del ekipe medland project

 • sem se v začetku leta 2020 odpravila na grški otok ikaria, kjer je skozi geomantične oči nastalo to:

  IMG_5157

A discourse with Ikaria island

 • poleti 2021 pa odpotovala na geomantično raziskovalno morsko popotovanje, pravtako v grčijo a tokrat z drugimi koordinatami. nastalo je to:

  IMG_8413

Natural space is fundamentally a free space..

geoculture is born through a geomantic sensation of a particular space, place, landscape, residence, work / creative space, and is always individual. here, the word space embraces not only the embodied dimension of the physically visible world, but also its invisible dimension.

the experiencing and the dialogue with space/place and its qualities runs through the human heart, by which the contact, compassion and cooperation are created. approaching a space with the awareness that it is a conscious living being of nature who builds with me whole, it opens to me: situated in my heart, grounded in my center, respectful and sincere, with as little rational projections as possible, the space of silence and openness for our dialogue is created. The words of the space/place I experience through images, colors, the smell, words, sounds, emotions and physical body sensations. as I am changing, a space also flows and is at certain points blocked.

experiencing a particular space (place, landscape, open/closed space) is always a collaboration between two or more conscious beings of nature. the revelation of the space/place is related to human’s own state of body and mind, to her/his flow, grounding and focus, presence, mood, openness of consciousness and heart. the quality of space can be revealed in its many aspects, frequencies, moments of its history. and with human conscious intent, it opens and speaks in the direction of the internal questions, to which she/he earnestly seeks answers. the experiences space gifts me with me at specific moment are in tune with me at that time-space. as such, they are not the only ones that space can offer. it may be that if you visit the same space, it will reveal some of your faces.

as such, geoculture speaks of a way of dwelling, where every being is respected in what and how it is, where individuality and the choice of how-to is allowed, and where the awareness of the responsibility of how-to-be simultaneously opens awareness of the always already (no longer unconscious) being an integral unique part of co-creation of the whole world. for human being, geoculture is a certain place of entry into the surrounding space and into her/him self; into human way of being. the dimension of the heart allows the awareness of the unity of all that is, connecting the human to the nature as one of its parts. silencing the rational part by being attentive through the heart, one settles into silence and presence which opens the door for the kind of communication that nature can hear, see and feel. through the heart one becomes visible for the (irrational) nature and the surrounding space.


as a member of medland project

 • in the beginning of 2020 i visited greek island ikaria and this is what i saw through geomantic eyes:

  IMG_5155

A discourse with Ikaria island

 • in the summer of 2021 i made another geomantic exploring sea journey, also in greece but this time with different coordinates. this is what happened:

  IMG_7987

Natural space is fundamentally a free space..

 

litopunktura / litopuncture

eden od načinov prepoznavanja, priznavanja, podpore, sodelovanja in spodbujanja kvalitet/e določenih energetskih celot; prostorov, krajev, pokrajin, prebivališč, delovnih/ustvarjalnih prostorov je litopunktura; izklesani kozmogrami, litopunkturni i geopunkrutrni krogi.
skozi dialog s prostorom/krajem/kvaliteto se izriše risba kozmogram, ki se nato izkleše v kamnu. skozi spremenljivo igro svetlobe in sence, ki se godi v konkavnih delih kozmograma, hkrati v odnosu do konveksno izklesanih, črt risbe, se kvaliteta razširja v prostor.

geopunkturni krogi so postavljeni na raznih krajih na zemlji kot oblika dialoga med človeškim rodom in zemljo. v največjem obsegu so projekt Marka Pogačnika, UNESCO umetnika za mir. vsak geopunkturni krog je kolektivna stvaritev, ki jo sestavlja mnogo individualnih prispevkov.

one of the ways of recognizing, recognizing, supporting, participating and promoting the quality/s of certain energy units; spaces, places, landscapes, residences, work/creative spaces is lithopuncture; carved cosmograms, lithopuncture and geopuncture circles.
through a dialogue with space/place/quality, a drawing of the cosmogram is drawn, and then carved in stone. through the variable play of light and shadow, which finds its places in the concave parts of the cosmogram, at the same time in relation to the convexly carved lines of the drawing, the quality spreads into space.

geopuncture circles are erected in various places on earth, as a form of dialogue between human race and earth. to the greatest extent they are invisioned by Marko Pogačnik, the inciateor of contemporary geomancy and current UNESCO artist for peace, and created as collective work of many individual contributions.

IMGP1057bw

IMG_3731

 

 

kozmogrami / cosmograms

kozmogrami so način utelešenja kvalitet. najpogosteje so izklesani v kamnu. kvalitete se širijo v prostor z igro svetlobe in senc, ki nastajajo v konkavnih in konveksnih delih kozmograma.

cosmograms are a way of embodiment of qualities. usually, they are carved into the stone. the qualities radiate into the space through the play of light and shadow of the cosmogram’s concave and convex parts.

 

2013

geopunkturna instalacija SLAVLJENJE MOČI SRCA. milna, otok brač, hrvaška  /  geopuncture installation HONORING THE POWER OF LOVE. island brač, croatia

sodelavci / collaborators: Sabine Engelhart, Annette Frederking, Margan Kalb, Urša Vidic, Manuela Kaniški, Ingrid Tasch, Ivana Petan

odpuščanje in nove kreativne poti (Ivana Petan)  /  the forgiveness and new creative ways (Ivana Petan)

2013 brač1
biti eno s kozmičnim srcem (Ivana Petan)  /  to be one with the cosmic heart (Ivana Petan)

2013 brač2

 

igra nasprotij prinaša novo dimenzijo bivanja (Ivana Petan)  /  the play of opposites brings new dimension of dwelling (Ivana Petan)

2013 brač3

2015

geopunkturna instalacija, POSVEČENA VODI, OCEANOM IN JADRANU. veli iž, otok iž, hrvaška / geopuncture installation FOR ADRIATIC SEA AND OCEANS. island iž, croatia

sodelavci / collaboratiors: Bronja Kokalj, Marika Pogačnik, Marko Pogačnik, Simona Debeljak, Jana Baraga, Gregor Matos, Ivana Petan

kozmogram posvečen pravzorcu Jadrana (Ivana Petan): iž sodeluje v pravzorcu jadrana, ki leži, mandali podoben, pod kornati (Ivana Petan)  /  the cosmogram, dedicated to the primordial pattern of the adiratic sea (Ivana Petan)

2015 iž

2016


geopunkturna instalacija, POSVEČENA IZVOROM ŽIVLJENJA.
bosanske piramide, visoko, bosna  /  geopuncture installation, dedicated to THE BOSNIAN PYRAMIDS. visoko, bosnia

sodelavci / collaboratiors: Annette Frederking, Barbara Buttinger-Foerster, Brian Newton, Bronja Kokalj, Gregor Matos, Iva Korbar, Jan Tajboš, Marija Ljubičić, Ana Pogačnik, Marika Pogačnik, Marko Pogačnik, Robert Sorić, Simona Čudovan, Simona Debeljak, Ivana Petan
sistem trebuha evrope od visokega do sardinije na eni in do karpatov na drugi strani. trebuh je sestavljen iz dveh krožnih holonov. eden sega do sardinije/korzike, drugi pa do karpatov. med sabo se kroga prekrižata na ozemlju bosne z visokim v sredini (Ivana Petan) / the belly abdomen system of Europe (Ivana Petan)

2016 sarajevo

2017


geopunkturna instalacija, POSVEČENA ELEMENTARNEMU SRCU EVROPE IN VLOGI MARIBORA V NJEGOVI CELOTI. maribor, slovenia  /  geopuncture installation, dedicated to SLOVENIA AND THE ELEMENTARY HEART OF EUROPE. maribor, slovenia

kamni s kozmogrami utelešajo sistem elementarnega srca zemlje/gaje, ki se v obliki romba razteza med prekmurjem (goričko), plitvicami na hrvaškem, benetkami (venezia) v italiji in velikim klekom (grossglockner) v avstriji. pri tem igra odločilno vlogo devet pokrajin slovenije razpetih med prekmurjem in primorsko.
elementarno srce je kompozicija pokrajin dojetih kot bitja, ki sodelujejo z gajo/zemljo pri obnavljanju življenjskega in kulturnega organizma planeta.
sodelavci / collaborators: Marko Pogačnik, Marika Pogačnik, Urša Vidic, Jana Baraga, Maša Kovač, Simona Čudovan, Tatjana Pliberšek, Bronja Kokalj, Kaja Pohar, Naama Behar, Marija Ljubičič, Barbara Büttinger-Förster, Katja Majer, Ivana Petan
območje med ljubljanico, savo, sočo in timavo razpre cel spekter ustvarjalnih orodij, ki jih gaja/zemlja uporablja pri stvarjenju utelešenega sveta (Ivana Petan)  /  the space between  ljubljanica, sava, soča and timava rivers discloses a specter of art tools which gaia uses for creation of embodied world (Ivana Petan)2017 maribor1.jpg
medrazsežnostna vrata na območju žič odpirajo pot v vzročne svetove bivanja, kjer ustvarjalni proces spozna svoje pravzorce (Ivana Petan)  /  multidimensional doors of žiče area are opening the path to causal worlds of living, where creative process meets its primordial pattern (Ivana Petan)

2017 maribor2

 

geopunkturna instalacija VRATA ROJSTVA SVETA- PISMA GAJI. pečnov, češka  /  geopuncture installation THE DOOR OF BIRTH TOWARDS LIFE – LETTERS TO GAIA. pečnov czech republic

sodelavci / collaborators: Annette Frederking, Barbara Buttinger-Foerster, Brian Newton, Jan Tajboš, Marika Pogačnik, Marko Pogačnik, Ingrid Tasch, Simona Čudovan, Ivana Petan

povezanost intucije in rezoniranja; srca in razuma, v življenju (Ivana Petan)  /  the connection of the intuition and reason; – heart and reason- in the life (Ivana Petan)

2017 pečnov1
spoštovanje bitij v njihovi edinstvenosti (Ivana Petan)  /  respecting all beings in their uniqueness (Ivana Petan)

2017 pečnov2

2018


geopunkturna instalacija, POSVEČENA ELEMENTARNEMU SRCU ZEMLJE.
zadrževalnik vogršček, vogrsko, slovenija  /  geopuncture installation, dedicated to THE ELEMENTARY HEART OF EUROPE. vogrsko, slovenia

izklesana znamenja povedo kateremu vidiku srca zemlje je posvečen posamezen kamen v krogu / carved cosmograms disclose particular aspects of the heart of the earth
sodelavci / collaborators: Ana Pogačnik, Marko Pogačnik, Marika Pogačnik, Annete Frederking, Urša Vidic, Iva Korbar, Maša Kovač, Bronja Kokalj, Kaja Pohar, Barbara Büttinger-Förster, Gregor Matos, Katja Majer, Ivana Petan
 
nevidna vseprisotnost srčnih vrednot (Ivana Petan)  /  invisible all-around-presence of heart virtues (Ivana Petan)
2018 vogrsko
 

geopunkturna instalacija, POSVEČENA RASTLINAM IN ELEMENTARNIM BITJEM NARAVE S. horni bela, bohemija, češka  /  geopuncture installation, dedicated to ELEMENTARY BEINGS AND THE WORLD OF PLANTS. horni bela, bohemia, czech republic

kamni s kozmogrami utelešajo sistem elementarnega srca zemlje/gaje, ki se v obliki romba razteza med prekmurjem (goričko), plitvicami na hrvaškem, benetkami (venezia) v italiji in velikim klekom (grossglockner) v avstriji. pri tem igra odločilno vlogo devet pokrajin slovenije razpetih med prekmurjem in primorsko.
elementarno srce je kompozicija pokrajin dojetih kot bitja, ki sodelujejo z gajo/zemljo pri obnavljanju življenjskega in kulturnega organizma planeta.
sodelavci / collaborators: Marko Pogačnik, Marika Pogačnik,Annette Frederking, Barbara Buttinger-Foerster, Brian Newton, Jan Tajboš, Veronika Kebrlova, Johanna Foerster, Ivana Petan

seme novega sveta je odprto (Ivana Petan)  /  the seed of the new world is open (Ivana Petan)

2018 horny bela1

drevo štirih elementov (Ivana Petan)  /  the tree of the four elements (Ivana Petan)

2018 horny bela2

življenjska sila prežema prostor (Ivana Petan)  /  the life force pervades the space (Ivana Petan)

2018 horny bela3

 

2019


geopunkturna instalacija, POSVEČENA PREBUDITVI ČLOVEKA: ČLOVEK, PREBUDI SE! šešče, slovenija  /  geopuncture installation, dedicated to THE AWAKENING OF HUMAN BEING: HUMAN, WAKE UP! šešče, slovenia

geopunkturni krog na zemljišču ilone in petra kočevar v šeščah je ustvarila in zemlji podarila skupina za umetnost VITAAA pri društvu za sožitje človeka, narave in prostora avgusta 2019
sodelavci / collaborators: VITAAA art group
 
odprtost za osebno notranjo preobrazbo (Ivana Petan)  /  the openess for inner transformation (Ivana Petan)

IMG_2654-1a

svoboda nenavezanosti (Ivana Petan)  /  the freedom of detachment (Ivana Petan)
 

 

 
 

geopunkturna instalacija, posvečena MIRU V BOSNI IN NA SVETU. zavidovići, bosna  /  geopuncture installation, dedicated to THE PEACE IN BOSNIA AND THE WORLD. zavidovići, bosnia

sodelavci / collaborators: Marko Pogačnik, Marika Pogačnik,Annette Frederking, Barbara Buttinger-Foerster, Brian Newton, Jan Tajboš, Jana Baraga, Ivana Petan
 
uravnoteženje ženske in moške energije (Ivana Petan)  /  the balanse of female and male energy (Ivana Petan)

uravnoteženje ženske in moške energije

novi prostor – element zraka, utelešen v hologramu vode (Ivana Petan)  /  the new space – the air element embodied in the water hologram (Ivana Petan)

novi prostor: element zraka, utelešen v hologramu vode

2020

reka RJEČINA, hrvaška  /  RJEČINA river, croatia

2020:12: RICINA

 

 

2021

kozmogram za keramični studio s u k v ljubljani, v katerem ustvarjam / a cosmograme for ceramic studio s u k, where i create, ljubljana, slovenia

izabrani isklesani

kozmogram za zemljišče zavoda PROJA, hudi log / a cosmogram for PROJA association land, hudi log, slovenia

geopunkturna instalacija, MOČI ZEMLJE MED NADIŽO IN SOČO, svino (pri kobaridu) / geopuncture installation, STRENGTHS OF EARTH BETWEEN NADIŽA AND SOČA RIVERS, svino (near kobarid), slovenia

izvir ustvarjalnega življenja / the source of creative living

enost dušnega in utelešenega sveta / the unity of an embodied world and a world of souls

kozmogram za umetnico, privatno naročilo / a cosmogram for an artist, privat commission

geopunkturna instalacija “CREATING HOME FOR HUMANITY”, Hotones, Francija
geopuncture installation “CREATING HOME FOR HUMANITY” Hotones, France

sodelavci / collaborators: Marko Pogačnik, Marika Pogačnik, Annette Frederking, Simona Čudovan, Brian Newton, Jan Tajboš, Ivana Petan

 

utelesitev vodno-zračne kvalitete / embodying water-air quality (ivana petan)

sobivanje z duhovnimi vodniki / coexistence with spiritual guides (ivana petan)

2022

geopunkturna instalacija posvečena SVETOSTI ŽIVLJENJA, Stari Grad, Starogradsko polje, otok Hvar, Htvaška

geopuncture installation SACREDNES OF LIFE, Stari Grad, Stari Grad Plain, Island Hvar, Croatia

sodelavci / collaborators: Marko Pogačnik, Marika Pogačnik, Aleš Križnar, Nataša Hrast, Simona Čudovan, Ivana Petan

povezovanje vzhodnega in zahodnega dela otoka Hvara / connecting eastern and western parts of Hvar island (Ivana Petan)

geopunkturna instalacija posvečena MOČI ŽENA – MOLITEV Z GAJO – V POČASTITEV 13 DOMORODNIH BABIC FEMINILNA MOČ

geopuncture installation for FEMALE POWER – A PRAYER WITH GAYA – IN HONOR OF THE 13 INDIGENOUS GRANDMOTHERS

sodelavci / collaborators: Marko Pogačnik, Marika Pogačnik, Barbara Buttinger-Foerster, Annette Frederking, Simona Čudovan, Brian Newton, Jan Tajboš, Ivana Petan

Ona, ki kljubuje silam teme in vodi procese preobrazbe. Prvobitni gozd in drevo življenja sta njena učitelja in izvora. / She, who withstands the forces of darkness and guides the processes of transformation. The primeval forest and the tree of life are her teachers and her source. (Ivana Petan)

Ona, ki daje glas bitjem Zemlje in Vode. Pripovedovalka zgodb in Varuhinja Modrosti, to je ona. S palico miru v roki glasno naznanja: „Spominjajte se! Vsi smo vodni-novorojenci in otroci zemlje! Tega se spominjajte naslednjih sedem generacij!” / She, who gives her voice to the beings of Earth and Water. Storyteller and Wisdom Keeper, that is, what she is. She takes the peace pole and gives a powerful call: „Remember! We all are water-babies and children of the earth! Remember this for the next seven generations!“ (Ivana Petan)

2 thoughts on “geokultura / geoculture

 1. divandamir on said:

  Excellent work. I am glad that I meet you …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: