kraj začetka / a place of beginning

keramična instalacija, 2020-21, 88x43x10,5 (približna dimenzija), kamenina, električna peč

Instalacija reflektira Covid-19 izloacijo. Ljudje prihajamo iz istega izvora; delimo si isto maternico za vhod v ta svet, ne glede na barvo, nacijo, spol, geografsko območje. V odraščanju nas oblikujejo zunanja učenja, ki spodubjajo razlike v poti, ki ji vsak od nas sledi. Covid-19 izolacija je odprla drugačen čas; začel se je dogajati določen raztegnjen čas. Podaril nam je priložnost, da zavesto začnemo izpraševati učenja, korenine in verjetja, ki utemeljujejo naš pogled na svet in naše mesto v njem; priložnost da začnemo lupiti vse čemur ne moremo etično in srčno slediti, ter da začnemo utelešati iskrene razlike, ki oblikujejo naše edinstveno utelešenje. Šele takrat vsak od nas resnično izstopi iz brezobrazne množice in pokaže edinstvene izraze, geste, gube; dopusti, da oči resnično postanejo okno duše. Prepoznavanje obdobja Covid-19 kot praga, odpira kraj začetka: vsakega od nas opogumlja da izstopi iz nevidne mase in sam zase odloči kdo je in kako izbira nadaljevanje lastne biti.

ceramic installation, 2020-21, 88x43x10,5 (approx. dimension), stoneware, electric kiln

The installation reflects the Covid-19 isolation. We humans come from the same source; we share the same womb as an entrance to this world, regardless of color, nation, gender, geographic area. Growing up, we are shaped by external teachings that slowly create differences in path each of us follows. With Covid-19 isolation a different time emerged; a particular stretched time began to occur. It has gifted us with the possibility to consciously begin to question the teachings, roots and beliefs that ground our world-view and our place in it; the possibility to begin to peel off everything we cannot ethically and heartily follow, and to embody sincere differences that truly shape our unique embodiment. Only then does each of us emerge from the faceless crowd and show unique expressions, gestures, wrinkles; allow the eyes to become the window of the soul. Acknowledging the Covid-19 phase of our civilization as a threshold is opening a place of beginning: we are encouraged to step out of the invisible mass and decide for ourselves who and how we chose to continue our way to be.

This entry was published on January 28, 2021 at 11:38 PM. It’s filed under about, gallery, home, theme works and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Follow any comments here with the RSS feed for this post.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: